Mezőgazdasági hírek

Pályázatok vis maior eseményei - VP

VP-s pályázatok vis maior eseményei

2023. november 2., csütörtök

Sok gazdálkodót érdekel, mit jelent a VP-s pályázatok vis maior eseményei.

Például, ha tartós betegség miatt nem tudott üzemeltetni olyan szálláshelyet, mely részben pályázati pénzből épült? Vagy nem tudta értékesíteni a terményt és ezért nem teljesülhet a mezőgazdasági árbevételre tett vállalása? Összeszedtünk minden fontos információt, hogy tiszta és érthető legyen a vis maior kérdésköre.

Mik is a VP-s pályázatok vis maior eseményei?

Pályázatok vis maior eseményei

A VP-s pályázatok vis maior eseményei a Magyar Államkincstár 57/2021. (VII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE alapján.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt:

 • amely előre nem látható,
 • és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

A vis maior esemény további hatásai

A vis maior esemény bekövetkezésének lehet olyan hatása, hogy az ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó:

 • jogszabály(ok)ban, pályázati felhívásokban, vagy a támogatáshoz kapcsolódó egyéb szabályozó eszközökben meghatározott feltételeknek, követelményeknek,
 • illetve a megítélt támogatáshoz kapcsolódó művelési-, üzemeltetési-, üzemben tartási-, tartási-, stb. kötelezettségeknek és vállalásoknak

nem, vagy csak részben tud eleget tenni.

Bizonyíték a vis maior eseményre és hatásaira

Mi történik, ha az ügyfél hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja a vis maior esemény bekövetkeztét és annak hatását?

Akkor az ok-okozati viszony fennállása esetén – az erre irányuló döntés szerint részlegesen vagy teljeskörűen – vis maior alapján mentesülhet a támogatási feltételek, kötelezettségek teljesítése alól.

Kiemelt vis maior esemény

A közlemény részletesebben az alábbi eseményeket emeli ki vis maiorként.

 1. Az ügyfél halála, az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége, a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek, a támogatott tevékenységgel érintett földterületnek a kisajátítása, a mezőgazdasági üzemet, a földterületet vagy az erdészeti létesítményt sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás).
 2. Gondosság ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy leölése.
  Az ügyfél növényállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel stb.

Nem számítanak vis maior eseménynek

A sokakat érintő piaci értékesítési problémák alapvetően nem számítanak vis maior eseménynek. Azonban, ha a vevő elállt a vásárlástól, felbontotta az értékesítési szerződést és az ügyfél – megfelelően igazolt módon – megtette az új vevő felkutatásával összefüggő lépéseket,akkor számíthat vis maiornak,ezáltal mentesülhet -az adott évi- vállalt mzg. árbevétel elérésétől.

Betegség esetén az „Orvosi igazolás keresőképtelen állományról” tárgyú igazolás (táppénzes papír) önmagában nem elégséges a vis maior esemény hitelt érdemlő igazolásához.

A több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén zárójelentéssel; vagy a beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat tartalmazó ambuláns ellátási lappal, amelyek tartalmazzák többek között összhangban – a kórelőzményre, a diagnózisra, a kapcsolódó vizsgálatra, annak eredményére, illetve az elvégzett beavatkozásokra vonatkozó adatokat.

Tartalmazzák továbbá a kezelés időtartamára, illetve adott esetben a munkaképtelenség várható megszűnésének idejére vonatkozó információkat.

A vis maior esemény bejelentés benyújtásának határideje

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést:

 • fő szabály szerint az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül;
 • az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül,
 • vagy akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül teheti meg,
 • amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig.

Bármely vis maior esemény tekintetében legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ahány ügyfél és pályázati projekt, annyiféle vis maior helyzet létezik.

Amennyiben nem biztos benne, hogy az Önt, vagy gazdaságát ért negatív esemény vis maiornak minősül –e, illetve milyen dokumentumok szükségesek az esemény igazolásához, keressen minket bizalommal!

Kovács Viktória

Agrárközösség Kft. – Pályázati üzletágvezető