Mezőgazdasági hírek

Változások a Földforgalmi tv.-ben 2023. július 1-től

2023. július 14., péntek

A 2023. évi XLIV. törvény számos agrár tárgyú jogszabályt módosított, többet között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt.

Új kiegészítés:.  47/A§ Kizárólagos tulajdonban lévő föld esetében, ha a  földhasználó a  haszonbérleti szerződés időtartamát meg  kívánja hosszabbítani, vagy annak lejáratát követően új haszonbérleti szerződés keretében tovább kívánja használni a  földet és a  tulajdonos részére az  ajánlat közlése a  71.  § (3)  bekezdés a)  pont szerint lehetetlen vagy a  71.  § (3)  bekezdés b)  pont szerint meghiúsul, mert a  postai küldemény a „címzett elköltözött” vagy a „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, az ajánlatban foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni.”

Bővül az elővásárlási jogon kívül szerezhető  földek  köre. Az új rendelkezés alapján az elővásárlási jog nem áll fenn az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra levő közigazgatási határú településen legalább három éve életvitelszerű lakáshasználat helyével vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező földműves vevő által jelen szerzést megelőzően bármikor, bármilyen jogcímen megszerzett – függetlenül ezen szerzés vagy szerzések tulajdonjogának jelen szerzéskor való fennálltától vagy már fenn nem állásától – föld összes területével együtt összesen 10 hektár területnagyságot meg nem haladó további föld megszerzése esetén.

Ez azt a célt szolgálja, hogy  a mezőgazdasági pályán elindulni kívánó vevő esetében az „első 10 hektár” földként nem a szerzéskor fennálló tulajdon szerinti földterületet kell figyelembe venni, hanem a korábban, bármilyen jogcímen megszerzett földek összes területét, így azokat is, amelyek utóbb kikerültek a tulajdonából.

Egy lényeges  módosítás, hogy a föld helyben szokásos átlagos forgalmi értékének megállapítására vonatkozó, 2023. május 1. napján hatályba lépett rendelkezéseket a módosítás hatályon kívül helyezi. 

A hivatkozott rendelkezések hatályon kívül helyezésével a korábbi szabályozás tér vissza: Az adás-vételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban a hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy az erdőnek nem minősülő föld esetén a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét, alapos indok nélkül, ne haladja meg a vételár. 

Változott az elővásárlásra jogosultsági sorrend is. A módosítás alapján a helyben lakó szomszédnak minősülő földműves megelőzi az elővásárlási sorrendben az elvásárlási jog szempontjából kiemelten kezelt jogosultakat: az állattartó telepet üzemeltető helyben lakó földművest, ökogazdálkodót, kertészeti tevékenységet folytató földművest vagy szaporítóanyag-előállítást végző földművest. 

Szigorítást tartalmaz a módosítás a jogosultak csoportján  belüli sorrendre vonatkozóan. Legalább egy éve kell, hogy a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja legyen a földműves, hogy a jogosultsági sorrendben előrébb kerüljön (korábban elegendő volt, ha családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja volt, időbeli megkötés nélkül). 

Lerövidült a kifüggesztés időtartama, amely a korábbi 60 napról 30 napra csökkent.

Forrás: 2023. évi XLIV törvény (Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)  2023. 07.14.

Törökné Rácz Erzsébet

Agrárközösség Kft.- Adószakértő