Mezőgazdasági hírek

Új részletek derültek ki a magyar baromfi- és sertéstartókat segítő átmeneti támogatásról

2020. július 2., csütörtök

Megjelent az Agrárminisztérium azon rendelete, amely a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szól. A rendeletben szó van többek között a támogatás formájáról, illetve arról, pontosan kik jogosultak rá.

A Magyar Közlöny 148. számában megjelent az agrárminiszter 29/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről. Ez alapján az agrárminiszter a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) baromfitartó: az a vállalkozás, aki vagy amely a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019/2020. támogatási év I. tárgynegyedévében támogatás iránti kérelmet nyújtott be;

c) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

e) sertéstartó: az a vállalkozás, aki vagy amely a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019. támogatási év II. negyedévében támogatás iránti kérelmet nyújtott be.2. Az átmeneti támogatás formája

2. § Az átmeneti támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § Átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet végző baromfi-, illetve sertéstartó (a továbbiakban együtt: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,
bc) vállalja, hogy az e rendelet szerint támogatott tevékenységet legalább 2020. december 31-éig fenntartja;

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás
alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
cc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és
ce) a b) pontban foglaltakról.

További részletek a Magyar Közlöny 148. számában olvashatók.

Forrás: agrarszektor.hu