Mezőgazdasági hírek

Sok nehezítéssel indul a szőlő-szerkezetátalakítás támogatása – Vigyázat, rövid a határidő!

2020. január 10., péntek

Megjelent a borszőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatásról szóló rendelet módosítása, amely újabb három évre megnyitja a támogatás igénylésének lehetőségét. Az igénylésre adott határidő nagyon rövid, kevesebb, mint két hét. Eközben sok a változás és szigorítás, de leginkább azok számára lesz nehéz az igénylés, akik még nem barátkoztak meg az Ügyfélkapuval.


Mi lesz a gazdákkal 2020 után? Lesz-e idén AKG? Hol találom meg a legolcsóbb forrást a beruházásomhoz?

JEGYVÁSÁRLÁS ITT!


A Magyar Államkincstár a támogatás igényléséhez új közleményt készített. A rendelet és a közlemény új benyújtási időszakot határoz meg: 2020. január 15. – január 28. között lehet benyújtani az egyéni terveket a 2019/2020 – 2021/2022 borpiaci évekre tervezett tevékenységekre. A Kincstár a határidőben benyújtott egyéni terveket 2020. április 30-ig bírálja el. Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmeket a borpiaci évben április 1. és július 1. között lehet benyújtani.

A legfontosabb változások

1. Kötelező elektronikus kapcsolattartás

Az egyik legfontosabb változás, hogy a Kincstár ennél az intézkedésnél is áttért az eljárás során az elektronikus ügyintézésre, így kötelező az Ügyfélkapun keresztüli elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a kérelmező meghatalmazotton keresztül nyújtsa be az egyéni tervét, valamint intézze az eljáráshoz kapcsolódó ügyeit, ehhez azonban csak olyan meghatalmazás használható, amely megfelel a jogszabályban előírtnak.

A kérelem benyújtásának módjai:
a) természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében,
b) nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján,
c) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás
d) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazást
• személyesen vagy postai úton az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, vagy
• elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül a Kincstár részére kell benyújtani.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért fontos, hogy ezek naprakészek legyenek. Az adatellenőrzés elvégzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak és az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges!

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél
• 2020. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét;
• 2020. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Az egyéni terv a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A csatolandó dokumentumokat is elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni a kérelemhez. Az egyéni terv a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig módosítható. A kifizetési kérelmeket a borpiaci évben szintén az Ügyfélkapun keresztül lehet majd benyújtani, amelyről a Kincstár önálló közleményt ad ki.

2. A támogatás keretösszege és intenzitása

A Kincstár az egyéni terveket 70.000.000 euró támogatási keretösszeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítására legfeljebb az összeg10%-a fordítható. A támogatás intenzitása az eddigiektől eltérően 40% és 75% közötti lehet, az alábbiak szerint:

A támogatás mértéke a rendelet I. mellékletében meghatározott költségátalányok:
a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik,
b) 60%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület fekvése szerinti olyan földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének felel meg, amelynek termékleírása (ezt a Kincstár teszi közzé) legalább az alábbi előírásoknak megfelel:
ba) a szőlőültetvény hozama legfeljebb 2,5 kg/tőke, vörösbor készítése esetén legfeljebb 2 kg/tőke vagy legfeljebb 12,5 t/ha, és
bb) a szüretelt szőlő cukortartalma természetes alkoholtartalomban kifejezve legalább 10,60%vol.
c) 50%-a a fentieknek nem megfelelő földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés esetén,
d) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, vagy
e) 50%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a rendelet új, 7. mellékletében felsorolt 138 db település valamelyikének területén fekszik, és legalább a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelel.

3. További módosítások a támogatás kifizetésére vonatkozóan

A szabályozás kiegészült a felhasznált szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírásokkal is. Ha kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében bázis, vagy certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, akkor számára mindenképp a standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetés szerint fizethető a támogatás. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a kérelmező az egyéni tervében standard szaporítóanyagot jelölt meg, de a szerkezetátalakítás során bázis vagy certifikált szaporítóanyagot használt fel. Szabályozza a rendelet azt is, hogy mi a teendő, ha a terület lejtése a valóságban eltér a jóváhagyott tervben megjelölttől: minden esetben az alacsonyabb értéket veszik majd figyelembe a költségnövekmény megállapításánál.

A rendelet saját hatáskörben szankcionálja a művelési kötelezettség elmulasztását is: három borpiaci éven belül nem nyújthat be egyéni tervet az, aki esetében a Kincstár megállapította, hogy művelési kötelezettségnek nem tett eleget. Szigorításnak számít továbbá, hogy

az ültetvény beállottságának már a telepítést követő évben el kell érnie a 95%-ot, míg korábban ezt a szintet a második évben kellett elérnie.

A benyújtási időszak rövidsége miatt az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
• az Ügyfélkapu regisztrációhoz a kormányhivatalokban általában előzetesen időpontot kell kérni – a határidő hivatalonként változhat;
• az újratelepítési engedélyek kiadása a hegybírói irodákban 3-4 munkanapot vesz igénybe
• amennyiben a kérelmező meghatalmazotton keresztül jár el, gondoskodni szükséges a meghatalmazás elkészítéséről és benyújtásáról.

Forrás: agrarszektor.hu / NAK