Aktuális pályázatok

Ültetvénytelepítés támogatása – FELFÜGGESZTVE

A felhívás célja: a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség, szakaszos elbírálás keretében.

Támogatás összege, intenzitása:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése:

új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

 • a) az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez;
 • b) meglévő, a telepítéstől számított, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek, az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében: 1. területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb támogatható ültetvényméretet; 2. támrendszerének kialakításához, átalakításához;
 • c) meglévő, a termőre fordulástól számított, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere): ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben az 1. vagy 3. mellékletben megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség elszámolható. Támogatás az 1. melléklet I. táblázat „A” oszlopában szereplő fajok telepítéséhez adható.

II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

 • a) geotextíliák elhelyezése,
 • b) tározók kialakítása,
 • c) tározó terek vízzáró szigetelése,
 • d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

 • a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 • b) vízkivételi művek kialakítása,
 • c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,  szivattyúk,  szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek,  meteorológiai állomás,  talajszondák.
 • d) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 • e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
 • f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 • g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

 • a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
 • b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 • c) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 • d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 • e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. A IV. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel alakítható ki.

V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

 • a) meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi
 • b) öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás, napenergia felhasználása).

Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok

 •  árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 •  legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 8.

Támogatás összege, intenzitása:

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Az elszámolható költségek köre:

 1. ültetvénytelepítés, felújítás esetén a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes kiadás mértéke a 2. mellékletben meghatározott maximálisan elszámolható kiadás alapján számított összeghatárig fogadható el.
 2. az 1. pontban valamint a 3.1. II, 3.1. III, 3.1. IV, 3.1.V. pontokban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, projekt-előkészítés;
 3. a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
 4. az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása, az 5.7. pontban meghatározott százalékig.
 5. a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, kialakítása.
 6. saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet a 3. melléklet szerinti munkanemekre az ott meghatározott maximum költségig vehető figyelembe.

Nem elszámolható költségek köre

 1. a projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök vásárlása,
 2. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem benyújtás előtt 2014. január 1-nél nem régebben hónappal felmerült az 5.5. pont 2. pontjában felsorolt általános költségek, valamint a felhívás 3.1. I. c.a) alpontjában meghatározott ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség,
 3. ha a cserélt ültetvény életkora a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjában a 12 évet meghaladja, de a 20 évet nem éri el, ebben az esetben az 1. vagy 3. mellékletben megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség.

 

Egyéb információk:

 •  A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell benyújtania
 •  Ültetvények telepítésére hatósági engedélyek szükségesek, melyet legkésőbb az első időközi kifizetési kérelem leadásával csatolni kell. A támogatási kérelem benyújtásakor már legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum megléte szükséges.
 •  A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 •  Ültetvény felújítás, vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények fejlesztése, rekonstrukciója esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.
 •  Az elbírálás során plusz pontok szerezhetők:
  • Ökológiai gazdálkodás folytatása
  • Minőségrendszerben való részvétel
  • Termelői csoporti, termelői szervezeti vagy szakmai csoport tagság
  • A támogatást igénylő mikrovállalkozás, vagy kisvállalkozás
  • Igazolt hulladékcsökkentés, vagy vízmegtakarítás
  • Munkahelyteremtés
  • A projekt aszálykockázattal érintett területen valósul meg
  • Megvalósítás helye: kiemelt fejlesztendő és kedvezményezett járások

Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share