Aktuális pályázatok

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

 

Létesítsen új szálláshelyet, vagy fejlessze meglévő szálláshelyét pályázati támogatásból

Török Zoltán pályázati szakértő


Akár 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.


 

 

HA AZ ÁLTALÁNOS RÉSZLETEK ÉRDEKLIK GÖRGESSEN LEJJEBB!

 

HA INKÁBB SZEMÉLYRE  SZABOTT TÁJÉKOZTATÁST  SZERETNE, AKKOR KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]Adatkezelési szabályzat

I. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

I.1. Önállóan támogatható tevékenységek

 

1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható:

a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyhez nem kapcsolódik.

b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.

c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
– új épület építése;
– olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

1.2.Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

I.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése.

b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása.

Az a) – c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.

d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

e) A 3.1.1.1. fejezet a) – d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.

f) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

g) Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).

i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.

j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig,).

k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.

I.3. Nem támogatható tevékenységek

 

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 • élő állatok és lágyszárú növények beszerzése;
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló
 • fejlesztések (a továbbiakban az Annex I., a terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
 • a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29 a. pontja szerinti nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése;
 • kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése;
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése;
 • helyi közút fejlesztése;
 • mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
 • telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása;
 • magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése.

II. Mérföldkövek

 

A projekt megvalósítása során legalább 1, legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető.

III. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

IV. Fenntartási kötelezettség

 

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

V. Támogatást igénylők köre

 

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú
mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak, amennyiben megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

VI. A projekt területi korlátozása:

 

a) A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

b) Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

c) Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

d) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet alapján falusi szálláshely létesítésére a 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő településeken, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

VII. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

2021.december 8. – 2022. április 21.

Határszakaszok:

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.

Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.

Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.

Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.

Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

VIII. A támogatás mértéke, összege

 

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.
 • A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

1) A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%

2) A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%

3) A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%

ÉRDEKLI A PÁLYÁZAT? KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


 


Share