Aktuális pályázatok

Kertészeti üzemek korszerűsítése

 

 

 30 Mrd Ft, korszerűsítésre, felújításra, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására

Török Zoltán pályázati szakértőKertészeti gazdaságoknak, létesítményeknek


Kérj ingyenes pályázati konzultációt a lap alján! 

 

 

A felhívás indokoltsága és célja

A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.

A rendelkezésre álló forrás

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése – keretösszege: 21 Mrd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők ágazatba való belépésének megkönnyítése, a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 6 Mrd Ft.

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 3 Mrd Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

 • a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
 • b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
 • c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
 • d) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (hőtechnikai adottságok javítása, melegvíz rendszer korszerűsítése, világítási rendszer korszerűsítése, temperált levegőjű létesítmények tech. rendszereinek korszerűsítése)
 • e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
 • ea) geotermikus energia hasznosítása (kút/rendszer fúrása, felújítása, termálvíz kezelését szolgáló technológia beszerzése, geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése,
 • eb) egyéb megújuló energia hasznosítása (napkollektor, földhő kinyerése, biomassza felhasználása, napelemek alkalmazása)

célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése (építés, bővítés, technológiai korszerűsítés, eszközbeszerzés, energiahatékonyság javítás, megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazása, betakarítást követő áruvá készítés eszközeinek beszerzése)

 

 Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az 1. célterület a), b) és c) pontjaihoz kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése:

 • művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.

Az 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak: a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (minkét célterület kapcsán):

Projekt előkészítés, Mérnöki feladatok, Projektmenedzsment, Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

 Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 1. Ingatlan vásárlása,
 2. Tehergépkocsik és pótkocsik beszerzése.
 3. Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése.

Műszaki és szakmai elvárások

– legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás, meglévő termálkút felújítására vonatkozó projekt esetén a legalább 5%-os energiahatékonyság javulást teljesítése elvárás.

-Anaerob lebontás alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.

-Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak az Annex I. termék, valamint a keletkező melléktermék lehet.

-Ha a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia-előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.

-Termálenergia felhasználás esetén mérőműszer alkalmazása kötelező.

-Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie

A felhívás 2. célterületéhez kapcsolódódóan zöldség- és burgonyatárolók létesítésével, felújításával, bővítésével kapcsolatos projekt abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek a meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 25 000 euró STÉ üzemméret kertészeti tevékenységből származik

-A projekt keretében kizárólag első üzembe helyezésű, a kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb 2 éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható

Mérföldkövek: A projekt végrehajtása során legalább 1, legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni.

 1. Támogatást igénylők köre
 2. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 3. a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 4. b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy ha erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származzon. A tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

2020 október 1. naptól 2021. február 5.

 Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 5.

A támogatás formája, mértéke, összege

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 2 milliárd forint.
 1. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 2. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 3. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, fenntartási kötelezettség

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.

Fenntartás: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig

Előleg igénylése: maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

 

Költségtípus Max. mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) vagy max. támogatási összeg (Ft)
Általános költségek 5%

ebből: közbeszerzés

tájékoztatás, nyilvánosság,

műszaki ellenőr (ide nem értve FIDIC)

könyvvizsgálat

projektmenedzsment

1%

0,5 %

1 %

0,5 %

2,5 %

Infrastruktúra fejl. és/vagy eszközbeszerzés 15 %

ebből

terület előkészítés

anyagmozgatás, vagyonvédelem gépei/eszközei

 

2 %

10 000 000 Ft

1. célterület: Növényházi művelő eszk. beszerzése Növ. ház termesztő felület m2 x 10 000 Ft
2. célterület: Áruvá készítés eszk. beszerzése 500 millió Forint

 

 

 

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share