Aktuális pályázatok

Erdősítés támogatása

 

A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására

A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16

 

1.A felhívás indokoltsága és célja:

 A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

2.A rendelkezésre álló forrás:

 A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

 1. célterület esetében: 45,32 Mrd Ft.
 2. célterület esetében: 5 Mrd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.

 

3.Támogatás igénybevételének feltételei

 A: Erdőtelepítés esetén

1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

6.) A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.

7.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.

8.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

9.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

10.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén

1.) Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett ültetvény

elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr. alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Ipari célú faültetvény telepítés esetén a kiegészítő támogatás abban az esetben adható, amennyiben a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló telepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

6.) Amennyiben a telepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszakban használni.

7.) Ipari célú faültetvény telepítése kizárólag abban az esetben támogatható, ha a

terület és a telepítési terv megfelel az 8. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

4.Támogatásban nem részesíthetők köre

 1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá

2.) az ipari célú faültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá

3.) az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.

4.) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

 

5.Támogatható tevékenységek

     A projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Erdőtelepítés első kiviteléhez, vagy
 •  ipari célú fás szárú ültetvény telepítése.

     Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
 • kieső tényleges jövedelem pótlásához.

    Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • célterület esetén:
 • kerítés
 • villanypásztor
 • padka
 • erdőszegély kialakítása
 • mikorrhizált csemete telepítése.
 • célterület esetén:
 • kerítés
 • villanypásztor.

 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

 

6.Nem támogatható tevékenységek:

 A felhívás keretében az 5. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
 • energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése
 • rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése

 

7.Fenntartási kötelezettség

Erdőtelepítés támogatás esetén a fenntartási időszakokat célállomány típus csoportonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

8.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmet 2016. július 20. – 2019. június 30. között lehet beadni.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. augusztus 15.
 • 2016. október 31.
 • 2017. június 30.
 • 2017. október 31.
 • 2018. április 30.
 • 2018. július 30.
 • 2018. december 31.
 • 2019. március 31.
 • 2019. június 30.

 

9. A támogatás mértéke, összege:

A B   C D E
1. Célállomány-típus csoport Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb Egyéb lágylomb Akác Nemesnyár
2. Fenntartási/jövedelempótló időszak erdőtelepítés esetén Év
3. 11 7 4 4
4. Elsőkivitel költsége* eurónak megfelelő forint összeg/hektár
5. Erdőtelepítés 2103 1924 1587 1561
6. Ipari célú faültetvény 1372 1915
7.

Fenntartási költségek erdőtelepítés esetén
(Fenntartási időszakra összesen)

eurónak megfelelő forint összeg /hektár/fenntartási időszak
 8. 2651 1643 1044 978

*Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év

 

Kiegészítő intézkedések költségei:

Kerítés 4 eurónak megfelelő forint összeg /m max. 504 eurónak megfelelő forint összeg /ha
Villanypásztor 2 eurónak megfelelő forint összeg /m max. 216 eurónak megfelelő forint összeg /ha
Padka (lejtés >10°, kézi, csak erdőtelepítés) 13 eurónak megfelelő forint összeg /100m max. 624 eurónak megfelelő forint összeg /ha
Erdőszegély kialakítása (csak erdőtelepítés) 1 eurónak megfelelő forint összeg /m
Mikorrhizált csemeték (csak erdőtelepítés) 6 eurónak megfelelő forint összeg /db max. 3225 eurónak megfelelő forint összeg /ha

 

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share