Aktuális pályázatok

Erdősítés támogatása


 

ERDŐTELEPÍTÉST ÉS ERDŐÁPOLÁST TÁMOGATNAK MEZŐGAZDASÁGI ÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEKEN

 

HA AZ ÁLTALÁNOS RÉSZLETEK ÉRDEKLIK GÖRGESSEN LEJJEBB!

 

HA INKÁBB SZEMÉLYRESZABOTT TÁJÉKOZTATÁST SZERETNE, AKKOR KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Személy
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat

 

A Felhívás címe: Erdősítés támogatása

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására

A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16

 

1.A felhívás indokoltsága és célja:

 A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

2.A rendelkezésre álló forrás:

 A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

 1. célterület esetében: 45,32 Mrd Ft.
 2. célterület esetében: 5 Mrd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.

 

3.Támogatás igénybevételének feltételei

 A: Erdőtelepítés esetén

1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

6.) Ápolási támogatás –az elsőkivitel megvalósulásának évét követően– legfeljebb az 5.3 fejezetben foglalt ápolási időszak végéig igényelhető.

7.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.

8.) Az elsőkivitel megvalósulását követő első kifizetés az elsőkivitel támogatásán túl, az adott évi jövedelempótló- és elsőéves ápolási támogatást is tartalmazza.

9.) A kieső jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb az felhívás 5.3 fejezetben foglalt jövedelempótlási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

10.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

11.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

12.) Őshonos ritka elegyfajok telepítése kizárólag a 4. számú mellékletben meghatározott tölgy-bükk és egyéb keménylomb célállomány-típusok esetében támogatható. A telepítéshez kizárólag a 8. számú mellékletben felsorolt – és a Vhr. 2. melléklet B) pontja szerint őshonosnak minősülő fafajok alkalmazhatóak.

B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén

1.) Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett ültetvény elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr. alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtotterdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

5.) Amennyiben a támogatást igénylő igazolt származású szennyvíziszapot, vagy szennyvizet használna fel, abban az esetben rendelkeznie kell a felhasználást engedélyező nevére szóló, jogerős talajvédelmi tervvel.

6.) Ápolási támogatás a telepítés megvalósulását követően – az arra vonatkozó támogatással együtt – az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

 

4.Támogatásban nem részesíthetők köre

 1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá

2.) az ipari célú faültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá

3.) az ÁÚF –ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.

 

4.) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

5.) Nem ítélhető meg ápolási támogatás azon támogatást igénylő részére, aki az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című, VP5-8.6.2-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre (befejezett ápolás, tisztítás, törzsnyesés), ugyanabban az évben már támogatásban részesült az adott erdőrészlet vonatkozásában.

5.Támogatható tevékenységek

     A projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Erdőtelepítés első kiviteléhez, vagy
 •  ipari célú fás szárú ültetvény telepítése.

     Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A) célterület esetében: ápolási tevékenység;
 • B) célterület esetében: ápolási tevékenység

    Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A) célterület esetén (Erdősítés):
  a) kerítés
  b) villanypásztor
  c) padka
  d) erdőszegély kialakítása
  e) mikorrhizált csemete telepítése.
  f) őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.
 • B) célterület esetén (Ipari célú faültetvény):
  a) kerítés
  b) villanypásztor.

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az első kivitellel együtt vehető igénybe.

 

6.Nem támogatható tevékenységek:

 A felhívás keretében az 5. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
 • energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése
 • rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése

 

7.Fenntartási kötelezettség

Erdőtelepítés támogatás esetén a kötelezettségvállalási időszak célállomány-típus csoportonként az 5.3 fejezetben szereplő jövedelempótló időszakkal egyezik meg, kivéve, ha a kedvezményezett nem részesül jövedelempótló támogatásban. Amennyiben a kedvezményezett nem részesül jövedelempótló támogatásban, úgy a kötelezettségvállalási időszak az 5.3 fejezetben szereplő ápolási időszak végéig tart. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási és kötelezettségvállalási időszak a telepítés befejezésétől számított nyolcadik év vége, illetve, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor a vállalt időszak vége.

 8.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmet 2016. július 20. – 2021. december 31. között lehet beadni.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. augusztus 15.
 • 2016. október 31.
 • 2017. június 30.
 • 2017. október 31.
 • 2018. április 30.
 • 2018. július 30.
 • 2018. december 31.
 • 2019. március 31.
 • 2019. június 30.
 • 2019. december 31.
 • 2020. június 30.
 • 2020. december 31.
 • 2021. június 30.
 • 2021. december 31.

9. A támogatás mértéke, összege:

Célállomány típus, csoport Erdőtelepítés Ipari célú fás szárú ültetvény
Erdőtelepítés – elsőkivitel költsége 1. év ápolási költsége 2. évtől ápolási költség Ipari célú fás szárú ültetvény telepítési költsége 1. év ápolási költsége
eurónak megfelelő forintösszeg /ha eurónak megfelelő forintösszeg /ha Ápolási időszak (év) eurónak megfelelő forintösszeg /ha/ápolási időszak eurónak megfelelő forintösszeg /ha eurónak megfelelő forintösszeg /ha/ápolási időszak
Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb 2744 623 11 6624
Egyéb lágylomb 2082 467 8 2602
Akác 1803 467 5 1514 1298 342
Nemesnyár 1596 467 5 1381 1787 429

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható. Mind az öt célállomány típus csoport esetében a kieső jövedelem pótlása 432 eurónak megfelelő forint összeg/ha/év. A jövedelempótló támogatás időszaka minden célállomány típus csoport esetében 12 év.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg projektenként a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Kiegészítő intézkedések költségei:

Kerítés 5,8 eurónak megfelelő forint összeg/m max. 731 eurónak megfelelő
forint összeg/ha
Villanypásztor 4,8 eurónak megfelelő forint összeg/m max. 518 eurónak megfelelő
forint összeg/ha
Padka (lejtés >10°, kézi,
csak erdőtelepítés)
13 eurónak megfelelő forint összeg/100m max. 624 eurónak megfelelő
forint összeg/ha
Erdőszegély kialakítása
(csak erdőtelepítés)
1,5 eurónak megfelelő forint összeg/m
Mikorrhizált csemeték
(csak erdőtelepítés)
6 eurónak megfelelő forint összeg/db max. 3225 eurónak megfelelő
Őshonos ritka elegyfajok
alkalmazása (minimum
100 db/ha)
2800 euró/ha

 

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Személy
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat


Share