Mezőgazdasági hírek

Október 31-ig lehet a sertés állatjóléti támogatások kifizetési kérelmét benyújtani

2020. október 19., hétfő

A sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről.

A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 9–13. §-ai szerinti tevékenységre (a továbbiakban: állatjóléti támogatás):

 • az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely,
 • a tartási rendszerben természetes feltétel,
 • a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,
 • az almozás,
 • a megfelelő mikroklíma biztosítására,

valamint a támogatási rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységre (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás):

 • fény, illetve
 • a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a vágósertés és a tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során.

Milyen mértékű a támogatás?

A támogatás összegét az adott tenyészetből a támogatási évben (január 1. és december 31. között) közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések, vagy tenyésztésre tovább értékesített tenyészkoca süldők száma alapján kell meghatározni.

sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg.

A felsorolt tevékenységek együttesen vagy külön-külön is támogathatóak.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem haladhatja meg az ügyfél rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét.

Az állatjóléti támogatás kifizetési kérelem benyújtásának módja, határideje:

Az átmeneti támogatás iránti kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

2020.október 1. 00:00:00 és október 31. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – Sertés állatjóléti átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2020. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így az átmeneti támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2020. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani. (Módosítani is eddig lehetséges!)

Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Csatolandó dokumentumok

Minden esetben:

 • járási hivatal igazolását az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról;
 • tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, valamint
 • sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentumot (98/2020. (IX.25.) számú Kincstár Közleménye 1. számú melléklete tartalmaz mintát az igazoláshoz) arról, hogy
  • az ügyfélnek az adott negyedévre vonatkozó, a kérelemben megjelölt támogatási igénye megalapozott,
  • az ügyfél eleget tesz Sertés-ENAR rendelet előírásainak,
  • az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó feltételeket az adott negyedévben teljesítette;

amennyiben az igénylő

 • maga a sertéstartó, azaz alapanyag-termelő, úgy a sertés értékesítéséről szóló számlát, illetve felvásárlási jegyet (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylatot),
 • bérhízlalást, bérnevelést végez, úgy:

– a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződést;

– a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló számlát;

– a bérhízlaltató, bérneveltető által kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számlát, illetve felvásárlási jegyet (a bérhízlaltatónál, bérneveltetőnél végrehajtott saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylatot, illetve a sertések leadásáról szóló szállítóleveleket);

– a bérhízlaltató, bérneveltető nyilatkozatát arról, hogy a bérhízlaló, bérnevelő kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett állomány után átmeneti támogatás iránti kérelmet nem nyújt be (a közlemény 3. számú melléklete tartalmaz mintát a nyilatkozathoz);

 • bérhízlaltatást, bérneveltetést végez, úgy:

– a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződést;

– az általa kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számlát, illetve felvásárlási jegyet (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylatot); és

– a bérhízlaló, bérnevelő nyilatkozatát arról, hogy a bérhízlaltató, bérneveltető kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett állomány után átmeneti támogatás iránti kérelmet nem nyújt be (a közlemény 3. számú melléklete tartalmaz mintát a nyilatkozathoz).

További, az egyes tevékenységeknél a Rendeletben külön-külön meghatározott átmeneti támogatás iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:

„Fény biztosítása” tevékenység esetén:

 • sertéságazati területi felelős igazolásását annak teljesüléséről, hogy az igénylő legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m²) fényt biztosít a sertések tartási helyén. Az igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát.

„Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása” tevékenység esetén:

 • Saját víznyerőhely esetén:

– az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz megfelel az ivóvíz minőségi követelményeknek (paraméterek: E. coli, telepszám 22 °C-on, szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, a mintavétel helye megegyezik a tartási hely címével) és

– az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy

 • Vezetékes vízhálózat esetén:

vízszolgáltató (a negyedévre vonatkozó) írásos nyilatkozatát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű.

A közlemény 1. számú mellékletében ajánlásként szerepel a sertéságazati területi felelős által kiállítandó igazolás-minta, a 2.-3. számú mellékletében ajánlásként szerepel a tevékenységekhez jegyzőkönyv minta, illetve nyilatkozat-minta, továbbá a 4. számú mellékletében szerepel a számlák összesítésére vonatkozó táblázat, amely használatával a kérelem benyújtása során a számla adatai betölthetők a kérelembe.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF, jpg formátumban) kell csatolni.

Forrás: agrotrend.hu