Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

,,Az Agrárközösség Kft.-t magas szakértelem és segítőkészség jellemzi, ezért bátran ajánlom mindenkinek.”

CÉLOK ELÉRÉSE
A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni

A felhívás elsődleges célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása. További cél a folyamatosan változó piaci igények kielégítéséhez szükséges innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése.

Első célterület
Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

A célterület támogatni kívánja új gyümölcstermő-, gyógy-, aroma és fűszernövény-, borszőlő- és komló ültetvény telepítését, meglévő gyümölcstermő ültetvények korszerűsítését. További támogatási cél a kedvezőtlen éghajlati jelenségek (tavaszi fagykár, esőkár, jégkár) kivédéséhez, kedvezőtlen hatásuk csökkentéséhez kapcsolódó kármegelőző beruházások ösztönzése, valamint az ültetvények műveléséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésének támogatása.

Második célterület
Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

A kertészeti ültetvények fokozattan érzékenyek a klímaváltozás negatív hatásaira, különösen a vízhiányra. A termésbiztonság fenntartásához, a gazdák jövedelembiztonságának megőrzéséhez, a termékek iránti kereslet kielégítéséhez elsődleges feladat az ültetvények vízutánpótlásának biztosítása. A célterület támogatni kívánja a hatékony vízfelhasználást biztosító víztakarékos öntözési technológiák kialakítását, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálását, a víztakarékos öntözési infrastruktúra és a kapcsolódó műtárgyak fejlesztését és rekonstrukcióját, valamint új öntözővíz-szolgáltató művek és – rendszerek kiépítését.

Kedvezményezettek köre
1. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mindkét célterület esetében

a) Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (STÉ kalkulátor)

– A növénytermesztéssel összefüggő üzemméret számítás alapja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes kérelme (a továbbiakban: EK kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 5. mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy EK kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a kedvezményezett székhelye/lakhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 5. melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

– Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc -biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a kedvezményezetthez, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 7. melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembevételre. Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

Kedvezményezettek köre
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet) a kedvezményezettek köre 1. a) és b) pontokban meghatározott feltételek igazolása nélkül is mezőgazdasági termelőnek minősül.

Mezőgazdasági termelők tagságával a kedvezményezettek köre 1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül is teljesítheti. Ebben az esetben, a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A szociális szövetkezetnek a kedvezményezettek köre 1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.

Kedvezményezettek köre
3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások,

akik esetében a kedvezményezettek köre 1. a) és b) pontokban rögzített előírások nem relevánsak, és akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:

– gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja (az arányszámítást a 8. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni), és

– tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

Támogatási kérelem
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 3. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
Célterületek - Önállóan támogatható tevékenységek
1. célterület - Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

I. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

A 9. melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból és egyéb fajokból, az előírt követelményeknek megfelelő konvencionális vagy ökológiai művelésű ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

a) Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.

b) Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése. Amennyiben a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – a 9. melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet, abban az esetben a 9. melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ elszámolható. A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az a) pontban leírtak az irányadók.

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása előtt meglévő, a termőre fordulástól számítottan 10 évnél fiatalabb ültetvény kivágására kerül sor, abban az esetben a területre új ültetvény telepíthető az a) pont szerint, mint „új ültetvény telepítése”. Ebben az esetben a 9. melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ nem vehető figyelembe elszámolható költségként, továbbá a felhívás „Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása” és „Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása” alpontok szerinti tevékenységek nem számolhatóak el.

II. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,

b) jégháló beszerzése, kiépítése

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (a meglévő ültetvény védelmére elegendő fagyvédelmi kapacitás kiépítése támogatott):

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

3.Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

4) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.

d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)

III. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

1. A 9. melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése csak akkor támogatott, ha a meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot:

a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a felhívás „A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások” és „Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

 

IV. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek:

1. Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni a 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

2. Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése a felhívás „A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások” a „meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot” és „Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások” pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

Művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam és a művelet befejezésére vonatkozó elvárások

A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válását követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A kedvezményezett művelettel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a támogatási okirat véglegessé válásától számított 24. hónap utolsó napja

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege

maximum 500 millió forint.

A támogatás maximális mértéke

Mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%- a, az alábbi kivétellel:

– Az időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások vonatkozásában az összes elszámolható költség 65%-a.

– A 2. célterület vonatkozásában, meglévő öntözőrendszerek felújítása tevékenység esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Az általános költségek a támogatás mértéke a legalacsonyabb támogatási mértékű tevékenység alapján kerül megállapításra. (Tehát e típusú tevékenységek esetében a támogatás mértéke megegyezik a támogatási kérelemben szereplő legalacsonyabb támogatási mértékű tevékenység támogatási mértékével.)

Az alábbi esetekben mindkét célterület vonatkozásában kivéve a támogatás maximális mértéke pontban – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

– Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A fiatal mezőgazdasági termelő fogalomnak való megfelelést (lásd: Fogalomtár) a Kincstár állapítja meg.

– Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:

– Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átadója, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolást szükséges csatolnia arról, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervhez a gazdaságátadási szerződés benyújtásra került. Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatát a szerződés jóváhagyásáról.

– Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átvevője, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolnia szükséges, hogy a gazdaságátadási szerződésnek megfelelően a gazdaságátadó a gazdaság minden elemének tulajdonjogát átadta számára.

– Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és

– a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.

– Kollektív beruházás esetén az 1. célterülethez kapcsolódóan 10%-kal, a 2. célterülethez kapcsolódóan 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek. A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában.

Igényelhető előleg

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 100 millió forint összegig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Kifizetési kérelem
Egyszeri elszámolás esetén

Jelen felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolás választására, mely esetben kizárólag a záró kifizetési kérelmet köteles a Kedvezményezett benyújtani a művelet fizikai befejezését követően.

Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a támogatási döntés véglegessé válásától számított tizenkét hónapon belül a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető azzal, hogy a kedvezményezettnek többszöri elszámolóként legkésőbb a támogatási döntés véglegessé válásától számított tizenkét hónapos határidő lejáratának napján be kell nyújtania a kifizetési kérelmet. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.

Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, vagy fordítva, egy alkalommal lehet áttérni. Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Kifizetési kérelem
Többszöri elszámoló esetén

A kedvezményezett legalább egy, legfeljebb négy kifizetési kérelmet és egy záró kifizetési kérelmet nyújthat be.

A kedvezményezett a támogatási döntés véglegessé válásától számított 12 hónapon belül köteles a megítélt támogatás 10 %-át meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet benyújtani. Előleg igénybevétele esetén az előleg teljes összegével el kell számolni.

Akikkel már együtt dolgoztunk
Ügyfeleink visszajelzései
Támogatjuk céljai megvalósítását
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

További részletekkel kapcsolatban jelentkezzen űrlapunkon keresztül, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén!