Mezőgazdasági hírek

agrárgazdaságok átadása, három generáció

Jogi kérdések: agrárgazdaságok átadása

2024. május 2., csütörtök

2023. január 01-én lépett hatályba az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény, melynek célja, a mező-és erdőgazdasági tevékenység során létrejött gazdaság, mint egyedi vagyonösszesség átadásának elősegítése a következő generáció számára.

Milyen előnyei vannak a gazdaságátadási szerződésnek?

Nagy előnye ennek a konstrukciónak, hogy a teljes gazdaság (termőföld, egyéb ingatlanok, ingóságok, vagyoni értékű jogok, társasági részesedések, stb.) átadása egyetlen szerződés aláírásával megvalósulhat. A szerződés biztonsági okmányon készül (hétköznapi nevén „zöld papír”) és közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A törvény egyébként nem ír elő gazdaságátadási kötelezettséget, ez csupán egy lehetőség.

További ösztönző lehet az érintett gazdák számára, hogy várhatóan 2024. évben megjelenik a gazdaságátadáshoz kapcsolódó pályázat, melynek keretében a gazdaságátadó és a gazdaságátvevő is jelentős összegű vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.

Ki lehet gazdaságátadó és gazdaságátvevő?

Gazdaságátadó lehet

  1. az az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, valamint
  2. a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa, vagy
  3. az a) és a b) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó törvényes örököse.

Gazdaságátvevő lehet

az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

agrárgazdaságok átadása, család

Milyen jogcímeken adható át a gazdaság?

A gazdaságátadás gazdaságátadási adásvételi szerződéssel, gazdaságátadási ajándékozási szerződéssel, gazdaságátadási tartási szerződéssel, illetve gazdaságátadási életjáradéki szerződéssel valósulhat meg.

Használat átengedése

Az esetleges örökösödési viták elkerülése érdekében a felek köthetnek olyan megállapodást is, hogy a gazdaságátadó a tulajdonában és használatában is álló mező- és erdőgazdasági földek vagy azok egy részének a tulajdonjogát megtartja és csak a használatot engedi át a gazdaságátvevőnek. Fontos, hogy ez a lehetőség csak a földekre vonatkozik, az egyéb vagyonelemek tekintetében kötelező a tulajdonjogot átruházni.

Együttműködési időszak

A gazdaságátadó és a gazdaságátvevő a szerződésben legfeljebb 5 év időtartamra együttműködést is vállalhat a gazdaság közös működtetésére. Ezen idő alatt a gazdaságátvevő a gazdaság működtetésében személyesen részt vesz és az együttműködés időtartamának utolsó napján ruházza át a gazdaság minden elemének tulajdonjogát, illetve a használatát.

Dr. Doviscsák Gábor

ügyvéd

Jelen cikk csupán tájékoztató jellegű, nem tér ki a vonatkozó szabályozás minden aspektusára, illetve a cikk megírásának napján hatályos jogszabályokon alapul, amely a későbbiekben változhat. Célja pusztán a figyelem felhívása, továbbá nem minősül egyedi ügyben adott konkrét jogi tanácsnak, így tartalmáért felelősséget nem vállalunk.