Agrárközösség kedvezménykártya szabályzat

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat, vagy ÁSZF) az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya felhasználásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2. FOGALMAK

2.1 „KÁRTYAKIBOCSÁTÓ”: „Az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya” rendszerét az Agrárközösség Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. E. ép. 2. em. 11.; Cg.01-09-285551) működteti, aki jogosult az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya kibocsátására.

2.2. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT: ezen okirat tartalmazza a Kedvezménykártya Program részletes szabályait, a Kedvezménykártya használatát, valamint a Kártyabirtokost, a Kártyatulajdonost, valamint az Elfogadó helyeket megillető jogokat, illetve őket terhelő kötelezettségeket.

2.3 „AGRÁRKÖZÖSSÉG KEDVEZMÉNYKÁRTYA”: árkedvezményre jogosító, „AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya” logóval ellátott névre szóló kártya, amelyet kizárólag az jogosult használni, akinek a kártya a nevére szól. A kedvezménykártya harmadik személy részére nem ruházható át, nem sokszorosítható, nem másolható. Az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártyán az alábbi adatok találhatóak:
– „AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya” logó;
– valamely természetes személy neve;
– érvényes sorszám;.

– érvényességi idő
2.4. „KÁRTYAIGÉNYLŐ”: Az a természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kedvezménykártyát igényelhet az Agrárközösség Kft-től. Kártyaigénylő lehet az a 18. életét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki mezőgazdasági tevékenységet végez. A Kártyakibocsátó diszkrecionális jogkörébe tartozik, hogy a kártyaigénylő igénylését elfogadja, vagy elutasítja.
2.5 „KÁRTYABIRTOKOS”: Az a természetes személy, aki a kártyaigénylés feltételeinek megfelel, és, aki részére az AGRÁRKÖZÖSSÉG Kedvezmény kártyát az Kártyakibocsátó kiállítja, amellyel a Kártyabirtokos jogosult az „AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya elfogadó hely” logóval/matricával ellátott elfogadó helyeken kedvezmények igénybevételére.

2.6. „AGRÁRKÖZÖSSÉG-PARTNER“: a Kártyakibocsátóval „AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya elfogadói szerződést” kötött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a szerződésben meghatározott mértékű kedvezményt biztosít a kártyabirtokosnak és akinek /amelynek regisztrációját a rendszertulajdonos elfogadta.

2.7 „ELFOGADÓ HELY“: Az a hely, ahol az „AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya” logója megjelenik, és ahol az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya felhasználható és a kedvezmény igénybe vehető. Az elfogadóhely matricával/logóval ellátottak. Az elfogadó hely a Kártyakibocsátóval „Kártyaelfogadói szerződést” kötött AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner.

 

A hivatalos elfogadó helyekről, valamint az aktuális kedvezményekről a Kártyakibocsátó által működtetett és üzemeltetett www.agrarkozosseg.hu internetes oldalon ad tájékoztatást. Csak az a hely minősül hivatalosan elfogadóhelynek, amely egyrészt elfogadóhely matricával van ellátva, másrészt a www.agrarkozosseg.hu weboldalon is fel van tüntetve.

2.8  „KEDVEZMÉNY“: Az AGRÁRKÖZÖSSÉG-PARTNER és a Kártyakibocsátó között létrejött „Kártyaelfogadói szerződés” alapján az AGRÁRKÖZÖSSÉG-PARTNER által vállalt kedvezmény, amelyet az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártyával rendelkező kártyatulajdonosoknak az elfogadó helyen termék vásárlásakor vagy szolgáltatás alapárából biztosít az AGRÁRKÖZÖSSÉG -PARTNER.

2.9  „PÉNZ VISSZAFIZETÉSI GARANCIA“: Kártyabirtokos jogosult a pénz visszafizetési garanciával élni, amennyiben ezt a kártya érvényességének lejárta előtt 30 nappal írásban jelzi kártyakibocsátó felé az agrarkozosseg@gmail.com e-mail címen, a garancia érvényesítésének feltétele, hogy kártyabirtokos nem vett igénybe kedvezményt egyik elfogadó helynél sem.

3.  AZ AGRÁRKÖZÖSSÉG KEDVEZMÉNYKÁRTYA ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

3.1 Az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezményre jogosult az a Kártyabirtokos, akinek kártyáján a saját neve szerepel és az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya elfogadóhely matricával/logóval ellátott üzletekben a kártyáját bemutatja.

3.2 Az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya harmadik személy részére nem adható át és nem ruházható át, az kizárólag névre szóló kártya lehet.

 

3.3. A Kártyabirtokos a kártya megsemmisülése, elvesztése, eltulajdonítása, megsérülése esetén köteles ezt a tényt a kártyakibocsátónak bejelenteni, amely esetekben Kártyabirtokos jogosult pótkártyát igényelni a Kártyakibocsátótól. A pótkártya kibocsátását Kártyakibocsátó díjfizetéshez kötheti.

3.4 A Kártyabirtokos és az Elfogadóhely tudomásul veszi, hogy az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya (illetve az AGRÁRKÖZÖSSÉG logó) másolása, többszörözése vagy utánzása a Kártyakibocsátó szerzői jogait sérti, amely polgári és büntető jogi következményeket vonhat maga után.

3.5 Az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner elfogadóhelye köteles kiragasztani az AGRÁRKÖZÖSSÉG matricákat/logókat jól látható helyen. Az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner köteles a munkavállalóit a kedvezmények elfogadásáról részletesen tájékoztatni.

3.6 Az AGRÁRKÖZÖSSÉG Elfogadóhely az érvényes AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártyát bemutató kártyabirtokosnak a kedvezménykártya elfogadói szerződésben megadott mértékű kedvezményt köteles biztosítani termékeire, illetve szolgáltatásaira. Ez elfogadó hely a kedvezmény megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve készpénzes fizetéshez nem kötheti.

3.7 Az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya Elfogadóhely a kedvezmény felhasználása esetén jogosult a kártya bemutatását kérni, annak valódiságát és érvényességét megvizsgálni és kérheti a kártyán szereplő személyt, vagy céget, hogy igazolja személyazonosságát, vagy cégképviseleti jogosultságát. A személyazonosság igazolását a kártyabirtokos megtagadhatja, de ebben az esetben az Elfogadó hely nem köteles kedvezményt biztosítani.

3.8   Amennyiben az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partnernek felróható hibájából eredően a Kártyabirtokos igazolható módon nem vehetett igénybe a Kedvezményt, úgy az ebből eredő kárt az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner köteles a Kártyabirtokosnak megtéríteni. A fenti esetben a Kártyabirtokos a Rendszertulajdonos részére, köteles 8 napon belül, postai úton, ajánlott levél formában, írásban bejelenti a mulasztást. A fenti határidő jogvesztő. A Kártyakibocsátó ellenőrzi a Kártyabirtokos kedvezményre való jogosultságát, a mulasztás igazolását a Kártyabirtokos által bemutatott számla vagy egyéb bizonylat (blokk, pénztárbizonylat) alapján, valamint az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner szerződésben vállalt kötelezettségének egybevetésével. Kártyakibocsátó a Kártyabirtokos panaszról az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partnert a panasz beérkezését és előzetes ellenőrzését követő 8 munkanapon belül tájékoztatja, aki a Kártyabirtokos panaszát köteles kivizsgálni, és arról álláspontját köteles közölni Kártyabirtokossal és a Kártyakibocsátóval. Az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner utólagosan az általa szerződésben vállalt jogos árkedvezményhez kapcsolódó felelőssége alapján kedvezmény-jóváíró számla kibocsátása mellett téríti meg Kártyabirtokosnak az árkedvezményt. A Kártyakibocsátót semmilyen felelősség nem terheli a Kártyabirtokos felé a kedvezmény elmaradásával kapcsolatosan.

3.9. A Kártyakibocsátó nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, illetve a kártya elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

3.10 A Kártyakibocsátó fenntartja a jogot, hogy az AGRÁRKÖZÖSSÉG Kedvezménykártya Rendszert és a kedvezményprogramot bármikor felfüggessze, megszüntesse, vagy módosítsa, illetve, hogy jelen Szabályzat bármikor egyoldalúan módosítsa és ebből kifolyólag a Kártyabirtokos felé semmilyen felelősséggel vagy kártérítési/kártalanítási kötelezettséggel nem tartozik, tovább a Kedvezménykártya vételárát sem téríti vissza ebben az esetben.

3.11.A Kártyabirtokos köteles az adataiban bekövetkezett változást a Kártyakibocsátónak 15 napon belül írásban, e-mail, vagy telefax útján bejelenteni.

3.12 A Kártyakibocsátó a jelen szabályzat hatályos változatát a www.agrarkozosseg.hu honlapon köteles megjeleníteni és a szabályzatban történő esetleges módosításokat is e honlapon teszi közzé.

3.13  A Kártyabirtokos az AGRÁRKÖZÖSSÉG kedvezménykártya igénylésével elfogadja a hatályos Felhasználási Szabályzatot.

3.14. Kártyakibocsátó jogosult arra, hogy az elfogadó helyek körét bármikor módosíthassa, az ebből eredő károkért a Kártyakibocsátó nem áll helyt.

  1. A KEDVEZMÉNYKÁRTYA IGÉNYLÉSÉNEK MENETE

4.1. A Kártyaigénylő a kártyaigényléshez a www.agrarkozosseg.hu weboldalon közzétett „AGRÁRKÖZÖSSÉG KEDVEZMÉNYKÁRTYA” Igénylő lap kitöltésével igényelhet kedvezménykártyát. Az igénylőlapot a Kártyaigénylő eredeti példányban köteles az Agrárközösség Kft. részére postai úton, vagy személyes átadással eljuttatni.

4.2. A Kártyaigénylő köteles a Kártyakibocsátó részére a www.agrarkozosseg.hu weboldalon közzétett, mindenkori „AGRÁRKÖZÖSSÉG KEDVEZMÉNYKÁRTYA” Igénylő lapon feltüntetett éves díjat megfizetni.

4.3. A Kedvezménykártyát a Kártyakibocsátó az éves díj beérkezését követően állítja ki. A Kedvezménykártya a kiállítástól számított 1 évig érvényes.

4.4. Amennyiben a Kártyakibocsátó a Kártyaigénylő az igénylőlap kitöltésével küldött ajánlatát elutasítja, úgy erről a Kártyaigénylőt írásban, vagy e-mail útján értesíti, és az esetlegesen befizetett éves díjat arra a bankszámlaszámra ahonnan az éves díj átutalás beérkezett, Kártyakibocsátó visszafizeti.

4.5. Az „AGRÁRKÖZÖSSÉG KEDVEZMÉNYKÁRTYA” igénylő lap kitöltése Kártyaigénylő részéről ajánlattételnek minősül, amelyet Kártyakibocsátó a Kedvezménykártya kiállításával és Kártyaigénylő részére történő átadásával/megküldésével fogad el.

4.6. Az „AGRÁRKÖZÖSSÉG KEDVEZMÉNY TÁRSKÁRTYA” igénylő lap kitöltésével az Agrárközösség kedvezménykártyához („Főkártya”) Társkártya is igényelhető. A Társkártya igényléshez a „Főkártya” tulajdonos hozzájárulása (társkártya igénylő lap „Főkártya” tulajdonos általi aláírása) szükséges. A Társkártyára és az igénylés menetére a jelen ÁSZF „Főkártyára” vonatkozó rendelkezései az irányadóak az alábbi eltérésekkel. A Társkártya osztja a „Főkártya” jogi sorsát, tehát amennyiben a Főkártya szerződés bármely okból megszűnik, a megszűnés napjával a Társkártya szerződés is automatikusan minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik. A Főkártyaszerződés, vagy a Társkártyaszerződés megszűnése esetén a Társkártya tekintetében befizetett éves díj a Társkártya tulajdonosnak nem jár vissza. Társkártyát kizárólag a „Főkártya” tulajdonos közeli hozzátartozója, munkavállalója, (cég esetén) tagja, vagy (cég esetén) vezető tisztségviselője igényelhet. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy tudomásul vette azt a tájékoztatást, miszerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:78.§ (2) bekezdése alapján a jelen szerződéses pont lényegesen eltér a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződéskötési gyakorlattól.

4.7. A jelen ÁSZF elfogadásával a Kártyaigénylő, a Kártyabirtokos, illetve a Társkártyaigénylő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylő lapon megadott személyes adatait az Agrárközösség Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. E. ép. 2. em. 11.) kezelje. Az adatkezelés célja a kártyabirtokosokkal történő kapcsolattartás, a szerződéses jogviszony során felmerülő kérdések, vitás ügyek, panaszok kezelése, rendezése. Az adatkezelés időtartama a kedvezménykártya szerződés érvényességének időtartama. Az adatkezelés jogalapja az érintett személyes hozzájárulása. A kedvezménykártya szerződés megszűnését követően az Agrárközösség Kft. a rendelkezésre bocsátott adatokat törli. Amennyiben Kártyaigénylő, a Kártyabirtokos, illetve a Társkártyaigénylő a személyi adatok változását kívánja bejelenteni, személyes adatainak helyesbítését kívánja, az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván bejelenteni, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást szeretne kérni, vagy a személyes adatainak törlését, vagy zárolását kívánja, úgy azt az Agrárközösség Kft. székhelyére (1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. E. ép. 2. em. 11.) küldött levélben, írásban teheti meg. A Kártyaigénylő, a Kártyabirtokos, illetve a Társkártyaigénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben személyes adatai törlését, vagy zárolását kéri, úgy az fennálló kedvezménykártya szerződésének azonnali hatállyal történő megszűntetését vonja maga után. Kártyakibocsátó kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Információs Önrendelkezési jogról és Információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

  1. FELMONDÁS, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

5.1. A Kártyakibocsátó jogosult a Kártyabirtokos Kedvezménykártya Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani, illetve egyidejűleg a kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni különös tekintettel, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

– a Kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl;

– bizonyítást nyert, vagy a Kártyabirtokos elismerte a kártyával való visszaélést, a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését;

– a Kártyabirtokos megszegi a jelen szabályzat rendelkezéseit,

– a Kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a kedvezményprogram működését, céljainak elérését, vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti, vagy őket hátrányos helyzetbe hozza.

 

5.2. A Kártyabirtokos jogosult a kedvezménykártya tekintetében kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Kártyakibocsátó a jelen szabályzatban, vagy a szerződésben vállalt lényeges kötelezettséget írásbeli felszólítás ellenére 8 munkanapon belül sem teljesíti.

 

5.3. A Kártyakibocsátó jogosult a Kártyabirtokossal a kedvezménykártya szerződést indokolás nélkül 30 napos határidővel írásban felmondani, amely esetben a Kártyabirtokos által befizetett éves díj nem jár vissza. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy tudomásul vette azt a tájékoztatást, miszerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:78.§ (2) bekezdése alapján a jelen szerződéses pont lényegesen eltér a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződéskötési gyakorlattól.

 

5.4. A Kártyabirtokos jogosult a kedvezménykártya szerződést indokolás nélkül 30 napos határidővel írásban felmondani, amely esetben a Kártyabirtokos által befizetett éves díj nem jár vissza. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy tudomásul vette azt a tájékoztatást, miszerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:78.§ (2) bekezdése alapján a jelen szerződéses pont lényegesen eltér a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződéskötési gyakorlattól.

 

5.5. A Kártyakibocsátó, az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner, valamint a Kártyabirtokos az egymásnak postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste”, jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai feladás napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

5.6. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. A Kártyakibocsátó, az AGRÁRKÖZÖSSÉG-Partner, valamint a Kártyabirtokos az egymás közötti esetleges jogvitáik esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat 2017. január 10. napjától, annak visszavonásáig hatályos.

 

Kelt, Budapest, 2017. január 10.

 

AGRÁRKÖZÖSSÉG Kft.

 

Share