Mezőgazdasági hírek

A VP4-10.1.1-16. Agrár-környezetgazdálkodás, szántó tematikus előíráscsoportokban alkalmazott 5. éves ellenőrzésekről

2022. február 14., hétfő

A VP4-10.1.1-16. kódszámú agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című pályázati felhívás keretében, a 2021. évben benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó végső kifizetéseket a Magyar Államkincstár hamarosan megkezdi.

A Pályázati Felhívás egyes előírások vonatkozásában a kötelezettségvállalás ötödik évének leteltével előírja bizonyos, a szokásos vizsgálatokon túlmutató ellenőrzések elvégzését. Ennek megfelelően a szántóterülettel támogatásban részesülő Kedvezményezettek 2021. évben beadott kifizetési kérelmére vonatkozóan speciális ellenőrzéseket folytat le a Kincstár.

A fent említett ellenőrzések a kifizetési kérelem elbírálásának folyamatát némiképp meghosszabbítják, de ezzel együtt a szántóterületeket tartalmazó kérelmekre is hamarosan megkezdődik az ötödik éves döntéshozatal.

A speciális ellenőrzésekkel érintett előírásokat az alábbi táblázat sorolja fel.

Az ellenőrzéseket az alábbi szempontok alapján végzik:

 • Vetésszerkezeti előírások

A vetésszerkezeti előírás a Horizontális szántó tematikus előíráscsoportban támogatott területekre vonatkozóan kerül ellenőrzésre.

 • Ellenőrzési folyamat

A vetésszerkezeti előírás teljesítésére vonatkozó speciális ellenőrzéseket az alábbiak szerint végzi a Kincstár.

A Kincstár a mezőgazdasági táblákat besorolja a vetésszerkezeti előírás szerint releváns növénykultúra csoportokba. Ennek folyamán egyrészt a 2021. évre érvényes Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek adatait, másrészt az egyes gazdasági években (2017-2021.) benyújtott igénylések térinformatikai kiértékelésének eredményeit, harmadrészt az adminisztratív és helyszíni ellenőrzési eredményeit veszi figyelembe. Ezt követően megtörténik az előírás szerinti növénykultúrák vonatkozásában a kötelezettségvállalás öt évének átlagában teljesített részarányok meghatározása.

A vizsgálat – a 100 hektárnál kisebb, tematikus előíráscsoportba vont terület esetén – az öt év átlagában kerül ellenőrzésre, tehát az egyes kultúrák részarány számításának alapja a 2021. évre érvényes, utolsó Támogatói Okiratban foglalt támogatott terület ötszöröse!

Az ötödik évi speciális ellenőrzések során nem kerül figyelembevételre az olyan kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vagy területrészre benyújtott igénylés, mely/melynek a kötelezettségvállalási időszak alatt:

 • területe részleges visszavonási kérelem benyújtásával csökkentetésre került, és/vagy
 • a támogatásból teljes visszavonási kérelem benyújtásával visszavonásra került, és/vagy
 • a terület átadásra került más kötelezettségvállalóhoz, és/vagy
 • a terület korábbi gazdasági évben megállapított meg nem felelés miatt (részlegesen vagy egészben) kizárásra került.
 • Hasznosítások besorolása

A vetésszerkezeti előírások által meghatározott egyes növénykultúra csoportok a következők:

 • zöldugar kultúra,
 • évelő szálas pillangós növények

A szálas pillangós növények vonatkozásában egyes előírások teljesítésekor kizárólag az évelő szálas pillangós növények vehetők figyelembe a Pályázati Felhívás és mellékletei alapján!

 • Zöldugar kultúra elfogadhatóságának vizsgálata

A bejelentett zöldugar kultúrákkal kapcsolatos adminisztratív ellenőrzések során a Pályázati felhívás 18. számú melléklete szerinti fogalomnak való megfelelést vizsgálja a Kincstár.

Zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj – amelyből legalább egy évelő pillangós – vetésével alakítottak.

Az ellenőrzés során tehát a bejelentett zöldugar kultúrák vonatkozásában elsőként azt vizsgálják, hogy legalább három egymást követő évben bejelentésre került-e a kifizetési kérelmen a zöldugar tábla. Ezt követően térinformatikai eszközökkel meghatározzák, hogy a bejelentett zöldugar kultúra ugyanazon a területen került-e fenntartásra. Az is ellenőrzésre kerül, hogy a bejelentett növénykeverék tartalmazott-e évelő szálas pillangós növényt (a zöldugar kultúra bejelentett komponenseinek tanulmányozásával). Mindezeken túl vizsgálják, hogy a zöldugar kultúra fenntartási idejében történt-e a területre másodvetés bejelentés, tekintettel arra, hogy ezen agrotechnikai bejelentés a kultúra folytonos fenntartásának időszakát megszakítja.

A fentiek alapján tehát, a zöldugar kultúra vetésszerkezeti arányának számítása során csak azt a területet lehet figyelembe venni, amely a fogalomtár szerinti leírásnak megfelelt, azaz legalább három évig ugyanazon a területen került kialakításra, a felhasznált keverék tartalmazott legalább egy, évelő szálas pillangós fajt, és a fenntartási időszakot nem szakította meg másodvetésű növény.

 • Szankcionálás

Abban az esetben, ha az ellenőrzéseket követően megállapításra kerül, hogy az adott előírás vonatkozásában valamely kultúra részaránya nem teljesült, a Pályázati Felhívás 17. b. számú melléklete szerinti szankciókat alkalmazza a Kincstár. Abban az esetben, ha több vetésszerkezeti részarány kapcsán is jelentkezik meg nem felelés, a különböző jogkövetkezmények közül a nagyobb szankcióval járót kell alkalmazni. • Tartós zöldugar és méhlegelő szegélyek

A növényvédőszer mentes, tartós zöldugar és méhlegelő szegélyek kialakítására vonatkozó (a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében a 14. és 15. sorszámú) előírások esetében a Pályázati Felhívás előírja a szegélyek minimum három éves fenntartásának kötelezettségét. Az ellenőrzések során elsősorban az ennek történő megfelelést vizsgálja a Kincstár.

A vállalásnak való megfelelés ellenőrzése során kizárólag az Egységes Kérelem benyújtásakor növényvédőszer mentes tartós zöldugar / méhlegelő szegélynek bejelölt területek kerülnek figyelembevételre!

Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a „Vetésszerkezeti előírás – Zöldugar kultúra elfogadhatóságának vizsgálata” részben leírt ellenőrzéseket a zöldugar szegélyek fenntartására vonatkozóan is el kell végeznie a Kincstárnak. Ezen felül a szegélyek ellenőrzésekor vizsgálatra kerül még, hogy a zöldugar szegélyt nem zöldugar tábla szomszédságában alakították-e ki (tekintettel a Pályázati Felhívás 3.4.1.1/V./46. pontjában előírtakra). Az ilyen szegélyek ugyanis nem fogadhatók el az előírás teljesítése kapcsán.

Az előírások teljesítésének vizsgálata során feltárt meg nem felelések esetén a Pályázati Felhívás 17.b számú mellékletében rögzített, 1-10% mértékű szankció kerül meghatározásra.

 • Agrotechnikai előírások

Az ellenőrzéssel érintett vállalások száma a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében: 5, 9, 17.

Az egyes agrotechnikai műveletek akkor kerülnek figyelembevételre az ellenőrzés során, amennyiben azok elvégzését a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, az arra rendszeresített elektronikus felületen, illetve formanyomtatványon bejelentésre kerültek. A nem formanyomtatványon, nem határidőben, illetve a nem elektronikus úton beküldött bejelentéseket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 197. § (2) és a pályázati felhívás X. Fejezet (8) értelmében nem veszik figyelembe!

Fentiek alól kivételt a vis maiorral vagy kötelezettség átadással érintett, illetve egyes 2017. évi bejelentések képezhetnek, mivel ezen években a főnövény vetését megelőző agrotechnikai bejelentések megtételére az egységes kérelemben még nem nyílt lehetőség. Fentieket a Kincstár a bejelentések kiértékelésekor figyelembe fogja venni.

Az agrotechnikai bejelentések kiértékelésekor figyelembe vett további szempontok:

 • Zöldtrágya beforgatására irányuló bejelentés csak akkor kerül figyelembevételre, ha a beforgatott növénykultúra szerepel a Pályázati Felhívás 21. számú mellékletében.
 • Zöldtrágya beforgatására irányuló bejelentés csak akkor kerül figyelembevételre, ha a beforgatott növénykultúra megfelel a pályázati felhívás 18. számú mellékletében meghatározott zöldtrágya növény fogalmának, vagyis a kultúra legalább 60 napig a területen volt.
 • A „Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” kötelező előírást és a „Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie, így az egy évben tett bejelentések a választott előírás keretében nem számolhatók el. (Pályázati Felhívás 3.4.1.1./V./18. pont)
 • Az egyes agrotechnikai bejelentésekkel érintett területek mértékét csak az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület és az érintett tábla toleranciával növelt közös területének megfelelő mértékben tudják figyelembe venni.
 • A kötelezettségvállalási időszakon, azaz a 2017.01.01-től 2021.12.31-ig tartó időszakon kívül elvégzett agrotechnikai műveleteket nem veszik figyelembe.
 • A teljes támogatási időszak alatt a vállalással érintett teljes területen történő évelő szálas pillangós, illetve zöldugar kultúra termesztése az egyes választott előírások alól nem mentesít. Az erre vonatkozó esetleges meg nem felelésekre előírt szankciók az évelő kultúráktól függetlenül is érvényesítésre kerülnek.

Az agrotechnikai műveletekre vonatkozó meg nem felelések esetén alkalmazandó szankciókat a pályázati felhívás 17. b. melléklete tartalmazza. A szankciók mértéke a meg nem felelés mértékétől függően kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként 3%, illetve 10% lehet.

Balázsik Zsófia

Forrás: agrotrend.hu