Mezőgazdasági hírek

A VP ÖKO hosszabbításról bővebben

2020. november 30., hétfő

A VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról született döntés.

Ennek megfelelően a Kedvezményezettek számára lehetőség nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására. Ezt a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehet kérelmezni, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik részt vesznek a programban. A Kedvezményezettek (a felhívás 3.4.1.1. fejezet VI. pontjának (6) bekezdése szerint) a kérelemben arról rendelkezhetnek, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, ugyanakkor (figyelemmel a felhívás 3.4.1.1. fejezet VIII. pontjának (10) bekezdésére) 2021. január 15-ig lehetőség nyílik bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonására. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem – az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával – szintén 2021. január 15-ig visszavonható.

Önállóan támogatható tevékenységek

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. A kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.

A 2016. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás időszakára.

Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek

A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles a támogatói okirat hatálybalépését követően ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2020. december 31-ig kell teljesítenie (függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett él-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy sem).

Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget – a Felhívás 3.4.1.1. Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – 2021. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2016. január 1-jétől ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült

Követelmények

A kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig, vagy amennyiben a támogatást igénylő él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tart. Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a kötelezettségvállalási időszak szintén 2016. január 1- től 2021. december 31-ig tart.

A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai

(4) A programban részt vevő Kedvezményezetteknek lehetőség nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.

(5) A Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. Azon támogatást igénylők nyújthatnak be kérelmet a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a kérelem beadásának időpontjában részt vesznek a programban.

(6) A Kedvezményezettek az (5) bekezdés szerinti kérelemben – figyelemmel a pályázati felhívás 3.4.1.1. fejezet VIII. pont (10) bekezdésére is – arról rendelkezhetnek, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, így a kötelezettségvállalási időszak 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tart. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

(7) A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonható az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2021. január 15-ig.

(8) Amennyiben a Kedvezményezettek nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtaniuk.

(9) Az (5) és a (7) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

(10) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozat benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

a 2021., azaz a hatodik év vonatkozásában: 2020. december 31.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai

a 2021., azaz a hatodik naptári év vonatkozásában: 2020. december 31.

(2) A visszavont területre kifizetett támogatás – vis maior miatti visszavonás, illetve a (10) bekezdésen foglalt visszavonás kivételével – jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az Államkincstár értesíti az ügyfelet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely Államkincstár által megállapított támogatás összegéből levonható.

(9) A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül azzal, hogy a támogatott területre addig felvett támogatás jogosulatlan igénylésnek minősül (kivéve vis maior miatti visszavonás illetve a (10) bekezdésen foglalt visszavonás esetén).

(10) Amennyiben a Támogatást Igénylő a VI. fejezet (5)-(6) pontjában részletezett kérelem szerint élni kíván a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy lehetősége van a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozóan az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonására, 2020.11.23-tól 2021.01.15-ig. Ennek keretében a Kedvezményezett csak egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek visszavonásáról rendelkezhet, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek részleges visszavonására nincs lehetőség. Az ilyen bejelentések esetén a visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) támogatási jogosultsága 2020.12.31-ig tart, viszont ezen visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai

A meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során megállapított meg nem felelések nem kerülnek figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésekre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei kiegészült a 8.b. ponttal:

Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának időtartama alatt, úgy a kötelezettség átvevőjének 2021. december 31-ig képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már 2016. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült. Amennyiben a kedvezményezett a képzésen való részvételnek nem tesz eleget, akkor nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 25%-ára.

A felhívás 8. számú mellékletben (fogalomjegyzék) a következő módosítások történtek:

támogatási időszak: 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszak, vagy amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2016. január 1. és 2021. december 31. közötti időszak. Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a támogatási időszak szintén 2016. január 1. és 2021. december 31. közötti időszak;

zöldugaraz első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj – amelyből legalább egy évelő pillangós – vetésével alakítottak.

A módosított felhívás itt érhető el.

Forrás: agrotrend.hu