Aktuális pályázatok

A tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására – Lezárult

Pályázat kódja: TP-2-2017

 A támogatás igénybevétele

1) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

1/a) tanyai lakóépület felújítására  – kivéve a villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések – a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,

1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,

1/c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,

1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,

1/e)  növényi és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

1/f) állatállomány kialakítására,

1/g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére,

1/h) tanyagazdaság energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével), 1/i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

 

2) 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

2/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,

2/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,

2/c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;

2/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,

2/e) növényi és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

2/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,

2/g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére,

2/h) tanyagazdaságok energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével),

2/i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;

 

3) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

3/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,

3/b) növényi és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

3/c) állatállomány kialakítására, bővítésére,

3/d) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

 

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

 

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

 

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

 

A pályázat keretén belül tanyagazdaságnak minősül az állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanya és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a magánszemély, őstermelő, vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

  • lakóhelye szerint 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),

 

  •  a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes – másolatának eredeti példányával – amely lehet E-hiteles tulajdoni lap is – kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell). A megküldött dokumentum nem lehet egyszerű fénymásolat, és tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel), és

 

A 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében további feltétel, hogy

a) a pályázó 2013., 2014. és 2015. évi összes bevételének, valamint 2013., 2014. és 2015. évben a nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és

b) a 2013., 2014. és 2015. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

 

Mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek számít a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részének és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatásoknak az együttes összege.

 

III. A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke:

 

  • A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  • A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
  • 3) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.

Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír.

  • A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető.

 

Támogatási előleg nyújtható – a pályázó pályázati adatlapon megjelölt kérelme alapján – a megítélt támogatás legfeljebb 75%-ának mértékéig,

 

Támogatás benyújtására nyitva álló határidő: 2017.08.07. – 2017.09.06

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share