Aktuális pályázatok

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Kódszám:

TFC-1.1.2-2017

Pályázat célkitűzése:

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Részletes célok:

 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
 • kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

 

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:

 • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
 • képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
 • illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz az alábbiak szerint.
 • Az aktív- és ökoturisztikai kínálatot fókuszba állító szolgáltatásokhoz illeszkedő fejlesztés (természetjárás, kerékpározás, vízi túrázás, horgászat)
 • A térség vallási (zarándok) tematikus vonzerőihez illeszkedő fejlesztés (zarándokutak és helyszínek)
 • Az egyéb kulturális, tematikus attrakciókhoz (várak, kastélyok, múzeumok) illeszkedő minőségi fejlesztés
 • Az egészségturisztikai szolgáltatások által markánsan érintett, fejlesztési térséghez tartozó településeken az ilyen jellegű kereslet erősítését célzó fejlesztések
 • A családi vendégkör kiszolgálására létrejövő fejlesztések

Külön kiemelendő, amennyiben a fejlesztésnél releváns, a speciális, vagy rétegszegmenseket is fogadni képes szálláshelyek esetében az illeszkedés:

 • Szenior turisták kiszolgálására alkalmas, kiemelten az egész évben is működő szálláshelyek termék- és szolgáltatás ajánlatai

Támogatás maximális mértéke:              70%

Maximálisan elszámolható költségek fejlesztendő szobánként:

Szállodai szobák fajlagos költségei
3* 4* 5*
Beruházás összes elszámolható költsége/ meglévő szoba 7 000 000 Ft 9 000 000 Ft 11 000 000 Ft

 

A fajlagos korlátok a tervezett szálláshely-kategóriák alapján kerülnek figyelembe vételre.

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Támogatási összeghatár:

Szálláshely kategória Minimum – maximum támogatási összegek
Szállodák 200 szobáig 16 Mft – 500 Mft között

 

Jelen támogatás igénybevételére csekélyösszegű (de minimis) támogatási jogcímen van lehetőség. Amennyiben a keret nem áll rendelkezésre, vagy a fejlesztés meghaladja a 200 000 EUR összeghatárt, úgy regionális beruházásként valósítható meg.

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák:

A támogatási konstrukció keretében a kereskedelmi szálláshely típusok közül a „szállodák 200 szoba kapacitásig” kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás.

 

„szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy.”

 

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik.

Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • rendelkezik a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább egy lezárt üzleti évvel
 • a HOTELSTARS UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig,
 • a projekt zárásáig a HOTELSTART UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben legalább 3*-os minősítést szerez,
 • évi 360 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitvatartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja.

Támogatható tevékenységek köre

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 2. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra;
 3. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 4. a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 2. a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 3. kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 4. szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 5. az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 6. akadálymentesítés;

 

Amennyiben a támogatást igénylő az önállóan támogatható tevékenységek közül nem választja a 3., 4. sorszámú tevékenységet, az alábbi négy kritérium közül legalább kettőre vonatkozó vállalást kell tennie:

 1. A projekt keretében az elszámolható költségek legalább 40%-át a 2. önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódó beruházásokra fordítja.
 2. Az üzleti tervben bemutatott és alátámasztott jelenlegi éves nyitvatartási napjainak számát legalább 60 nappal emeli.
 3. Az üzleti tervben hitelt érdemlően, megalapozott előrejelzések alapján bemutatja, hogy milyen új célcsoportok bevonását tervezi, és a célcsoport megszólítását milyen új szolgáltatásokkal, és milyen marketingtevékenységgel tervezi.
 4. A jelenlegi HOTELSTARS minősítéséhez képest eléri legalább a superior minősítést a projekt végére, VAGY amennyiben már superior minősítéssel rendelkezik, akkor a projekt végére csillagugrást ér el, VAGY az adott meglévő kategórián belül legalább 50 plusz pontot ér el a pályázat benyújtásának időpontjába meglévő HOTELSTARS pontjaihoz képest aszerint minősítteti magát és a minősítést a fenntartási idő végéig fenntartja.

 

Elszámolható költségek:

A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

 • előkészítési költségek o üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 • szolgáltatások igénybe vételének költségei; o műszaki ellenőr költsége;
 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek; o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
  • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
  • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
  • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
  • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
 • eszközbeszerzések költségei (20.000 Ft egyedi nettó értéktől);
  • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
  • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
  • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

 

 • immateriális javak beszerzése:
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

 

A projektköltségvetés belső korlátai:

Elszámolható költség típusa A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított költségkorlátok (%)
Előkészítési költségek maximum 5 %
Műszaki ellenőr költsége maximum 1 %
Immateriális javak beszerzése maximum 10 %, de legfeljebb 10 millió Ft
Önállóan támogatható tevékenységek költségei minimum 70 %

 

Projekt megkezdése:

A támogatási igény benyújtását követően a projekt megvalósítása saját felelősségre megkezdhető

A projekt befejezése:

A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap, de legkésőbb 2019.06.30.

Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó előírások:

A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított kis- és középvállalkozás esetén legalább három teljes évig, nagyvállalkozás esetén legalább öt teljes évig fenntartja.

Projekt területi korlátozása:     lásd: Településlista

Egyéb speciális feltételek:

Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:

 • A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a benyújtás évét megelőző legalább 1 lezárt üzleti évvel.
 • Igazolnia szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett szálloda tagja a Hotelstars rendszernek és minősítését megszerezte, továbbá
 • a szálláshely működéséhez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:

 1. Az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában van.
 2. Az ingatlan per és igény mentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó.
 3. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdonában, és az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába kerül, a támogatási igény benyújtásakor csatolni kell a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződést vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló szerződést, vagy az adás-vételre vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozatot. Támogatás akkor nyújtható, ha a támogatási szerződés megkötéséig a beruházással érintett ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába vagy osztatlan közös tulajdonába kerül. Osztatlan közös tulajdon esetén a 4. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
 4. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet legkésőbb a támogatási szerződéshez szükséges benyújtani.
 5. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási igényben foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot.

Előleg mértéke:              A megítélt támogatási összeg maximum 50%-a.

Közbeszerzési kötelezettség:

A 40 millió Ft feletti igénybevett támogatás esetén a kedvezményezett közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő:       2017.10.19 – 2018.01.15.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share