Aktuális pályázatok

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től – 2018. 03. 30-ig lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:

 •  Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

Támogatást igénylők köre:

1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A. a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének: – egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.

I. ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének TERA területen kívüli más földterülete, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytat, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

II. állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor az ENAR nyilvántartásba bejelentett létszámot kell az üzemméret számításban figyelembe venni, és ez alapján kerül meghatározásra az éves átlaglétszám. Csak az az állatállomány vehető figyelembe, amely a Tenyészet Információs Rendszerben be van jelentve.

III. abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre megelőző naptári évének TERA területen kívüli más földterülete, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytat, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor az ENAR nyilvántartásba bejelentett létszámot kell az üzemméret számításban figyelembe venni, és ez alapján kerül meghatározásra az éves átlaglétszám. Csak az az állatállomány vehető figyelembe, amely a Tenyészet Információs Rendszerben be van jelentve. kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell az éves átlaglétszám alapján az üzemméretet figyelembe venni.

B. Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:

I. az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával

II. megelőző három évben értékesített termékek értékének átlaga, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával, megelőző három év január elsején érvényes EKB euró/forint árfolyam átlagával.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek:

 •  Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót.
 •  A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi a projekt végrehajtását. A projekt végrehajtásának megkezdését a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni.
 •  Az első részlet kifizetésének feltétele kifizetési kérelem benyújtása. A kifizetési kérelmet a támogatói okirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül köteles benyújtani a kedvezményezett.
 •  Az utolsó részlet kifizetésnek feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézhez vételétől számított 4. év végére megfelelően teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket
 •  Kötelező képzésen való részvétel, mely a kedvezményezett számára térítésmentes. A kedvezményezettnek a támogatási okirat kézhez vételétől számított 24 hónapon belül igazoltan részt kell vennie a képzésen. A kötelező képzésen való részvételt a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni.
 •  Amennyiben az ügyfél valamely kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor a jogkövetkezmény alól csak abban az esetben mentesülhet, amennyiben az elmaradás oka vis maior esemény bekövetkezése. Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től – 2018. 03. 30-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03
 • A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH elektronikus felületén.

A támogatás mértéke, összege:

 •  Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 •  Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
 •  Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
 •  A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

Az elbírálás során plusz pontok szerezhetők az alábbiak esetén:

 • Amennyiben a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások tekintetében
  •  komplex programmal fejlesztendő járások, vagy
  •  fejlesztendő járások, vagy
  •  kedvezményezett járások közé tartozik.
 • Mezőgazdasági szociális szövetkezet vagy annak tagja, és a vállalt kötelezettségeinek eleget tett
 • A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság.

Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share