Aktuális pályázatok

Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

 

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 milliárd forint.

A támogatott projektek várható száma: 100 db.

Benyújtás határideje és elbírálás:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség szakaszos elbírálás keretében.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

 •  új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 •  új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 • meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;
 • meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
 • szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
 • gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
 • kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

Cserjés típusú növények esetében az 1. melléklet szerinti növények telepítése támogatott. Nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növények esetében a 2. melléklet szerinti növények telepítése támogatott.

A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással rendelkezik. A szakmai ajánlásnak tartalmaznia kell az 2. melléklet szerinti szakmai követelményeket.

Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi9 formában is van lehetőség.

3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben: minden egyes tagja külön-külön megfelel az előzőekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Benyújtás határideje és elbírálás:

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 11.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 2.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Elszámolható költségek köre

1. ültetvénytelepítés esetében az alábbi tevékenységekhez kapcsolódhat elszámolható kiadás:

 • terület-előkészítés;
 • a tápanyagfeltöltés;
 • a szaporítóanyag-beszerzés;
 •  a telepítés;
 • a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat;
 • a kerítés kialakítása a 3.1.I.g) pontban meghatározottak szerint,
 • támrendszer kialakítása,
 • gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása.

2. cserje típusú növény telepítése esetén költségek az 1. pontban felsorolt tételekhez az a) – d) pontok vonatkozásában az 1. melléklet D. oszlopában meghatározott összeghatárig számolhatóak el.

3. cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növelése esetében az alábbi tevékenységekhez kapcsolódhat elszámolható kiadás:

 • ültetvény felszámolása, kivágása;
 • terület-előkészítés;
 •  a tápanyagfeltöltés;
 • a pótláshoz, fajtaváltáshoz szükséges szaporítóanyag-beszerzés;
 • a telepítés;
 • a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat
 • kerítés kialakítása a 3.1.I.g) pontban meghatározottak szerint,
 • támrendszer kialakítása,
 • gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása.

4. cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növeléséhez kapcsolódó költségek a 3. pontban felsorolt tételekhez az b) – e) pontok vonatkozásában az az 1. melléklet D. oszlopában meghatározott összeghatárig számolhatóak el.

5. 1. és 3. pontokban felsorolt kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;

6. a következő immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;

7. az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az 5.7. pontban meghatározott százalékig.

8. a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, kialakítása.

9. saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet a 14. melléklet szerinti munkanemekre az ott meghatározott maximum költségig vehető figyelembe.

9.1. Ültetvénycsere esetén akkor számolható el a 14. mellékletben ültetvény felszámolására, kivágására meghatározott költség, amennyiben a meglévő ültetvény a támogatási kérelem benyújtása után került felszámolásra, kivágásra, de legkésőbb az e támogatási kérelemmel érintett projekt befejezéséig felszámolásra, kivágásra kerül,

9.2. A kivágásra, felszámolásra kerülő cserjés típusú ültetvénynek a támogatást igénylő tulajdonában, használatában kell lennie, vagy ha más személy tulajdonában van az ültetvény, ebben az esetben az ültetvény tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a kérelmező az e pályázati felhívásban szabályozott cserjés típusú ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

Nem elszámolható költségek köre
1. a projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök vásárlása,
2. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem benyújtás előtt legfeljebb 2014. január 1-nél nem régebben felmerült az 5.5. pont 5. pontjában felsorolt általános költségek.

Egyéb információk:

 • A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell benyújtania
 • Ültetvények telepítésére hatósági engedélyek szükségesek, melyet legkésőbb az első időközi kifizetési kérelem leadásával csatolni kell. A támogatási kérelem benyújtásakor már legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum megléte szükséges.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Az elbírálás során plusz pontok szerezhetők:

– Ökológiai gazdálkodás folytatása
– Minőségrendszerben való részvétel
-Termelői csoporti, termelői szervezeti vagy szakmai csoport tagság
-A támogatást igénylő mikrovállalkozás, vagy kisvállalkozás
-Igazolt hulladékcsökkentés, vagy vízmegtakarítás
-Munkahelyteremtés
-A projekt aszálykockázattal érintett területen valósul meg
-Megvalósítás helye: 2. melléklet szerint kiemelt fejlesztendő és kedvezményezett járások

 • Meglévő, cserjés típusú ültetvény területének növelése valamint meglévő ültetvény kivágása, felszámolása esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share