Aktuális pályázatok

Az Országos Magyar Vadászkamara 2017. évi pályázati felhívása az Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására

 

 

1. A pályázati támogatás célja

A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson olyan projekt megvalósításához, amely a vadgazdálkodás termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja.

2. Pályázók köre:

Pályázatot az illetékes vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak, illetve azok konzorciumai nyújthatnak be. Konzorciumi benyújtás esetén a konzorcium minden tagjának részt kell vállalnia a pályázati projekt megvalósításában.

3. A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, melynek mértéke – a nyertes Pályázók által vállalt önrész függvényében – legfeljebb az összes elszámolható nettó költség 70%-a lehet.

4. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

5. Célterületek:

5/1. Ökológiai jelentőségű területek (EFA), biodiverzitás területek, szegélyek kialakítása, kezelése, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók kialakítása

 Támogatható:

 • földhasználóval,  földterület vadgazdálkodási célú művelésére, vagy adott földterület búvó vagy táplálkozó helyként vadállomány szempontjából előnyös állapotban tartásának érdekében kötött együttműködési megállapodás díja,
 • csemete beszerzés,
 • fenti célok érdekében végzett tevékenységek vállalkozói munkadíja, ide értve a fás szárú vegetáció ültetésének, ápolásának és kezelésének (mulcsozás) költségeit is telepítés évében a védőkerítés kivitelezésének, fenntartásának költsége

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft/pályázó

Feltételek:

 • terület méret 0,25 ha/hrsz,
 • egy vadgazdálkodási egység területén a kezelt terület nagysága min. 3 ha,
 • élőhelyfejlesztéssel érintett területrészek hrsz és/vagy GPS koordinátáinak feltüntetése
 • a támogatható célterületek megegyeznek a „Zöldítés – Gazdálkodói kézikönyv 2017” 30-50. oldalán található célterületekkel,
 • fás szárú vegetáció kialakítása (szegély, fasor, sáv, magányosan álló fa) a vadállomány számára táplálkozási és búvóhely szempontjából előnyös fafajokkal (csonthéjas és vadgyümölcs fajok, gesztenye stb.) történhet,
 • rágóerdő telepítése rövid vágásfordulójú fafajokkal történhet (akác, továbbá „Zöldítés – Gazdálkodói kézikönyv 2017” oldalán felsorolt fafajok)
 • rágóerdő kezelését teljes területű mulcsozással a telepítéstől számított 4. évben el kell végezni.

5/2. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével

Támogatható:

 • vetőmag keverékek beszerzése,
 • vadföld- és vadlegelő-művelés munkadíja.

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft/pályázó

Feltételek:

 • fenntartási időszak 3 év,
 • terület méret 0,25 ha/hrsz,
 • egy vadgazdálkodási egység területén a kezelt terület nagysága min. 3 ha,
 • élőhelyfejlesztéssel érintett területrészek hrsz és/vagy GPS koordinátáinak feltüntetése
 • a felhasználható növények listája megegyezik a „Zöldítés – Gazdálkodói kézikönyv 2017” 59-61. oldalán található mellékletben felsoroltakkal

5/3. Vadászterület vízellátását javító, a természetes ökológiai víz megtartását célzó beavatkozás

 Támogatható:

 • víznyerőhely létesítése (kútfúrás), forrásfoglalás,
 • szélkerekes-, napelemes kút, itató berendezések beszerzése, telepítése,
 • a vízellátás javítását célzó egyéb eszközök beszerzése,
 • mesterséges dagonya építés, kialakítás.

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft/pályázó

Feltételek:

 • fenntartási időszak: 6 év
 • beavatkozás/kezelés helyének hrsz és/vagy GPS koordinátáinak feltüntetése

5/4. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztés

Támogatható:

 • engedélyezett csapdák és működtetésükhöz szükséges eszközök beszerzése,
 • kotorékozást végzők megbízási díja.

Maximális támogatási összeg 1 000 000 Ft/pályázó

Feltételek:

 • csapdázási napló (mellékelt minta szerint)
 • kotorékozási napló (mellékelt minta szerint)
 • fenntartási idő: 4 év

5/5. Fácán, fogoly, mezei nyúl és őz állománygazdálkodás fejlesztése

Támogatható:

 • apróvad, valamint őz etető-berendezések, apróvad itató-berendezések beszerzése,
 • a törzsállomány pótlásához szükséges élővad vásárlás,
 • hagyományos, természetszerű nevelési módszer kialakítása.

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft/pályázó

Feltételek:

 • csak olyan pályázó támogatható, amely a 1.-es 2.-es célprogramok valamelyikére és 4. számú célra is benyújtott pályázatot, és azok támogatásra is kerültek,
 • a támogatott berendezések fenntartási ideje 3 év,
 • mezei nyúl telepítést követően az adott vadászati évben a faj további hasznosítása tilos,
 • a fácán és fogoly kibocsátóhelyeket az éves vadgazdálkodási tervben helyrajzi szám szerint szerepeltetni kell,
 • a fácán és a fogoly vadászterületre kihelyezésének legkésőbb szeptember 30-ig meg kell történnie,
 • fácán esetében a kibocsátott állomány legalább 50%-a nőivarú,
 • a kibocsátásra kijelölt területeken a fácántyúk vadászata tilos,
 • fogoly esetében a hasznosítás mértéke nem haladhatja meg a kibocsátott állomány 20%-át.
 • mezei nyúl állománypótlás csak természetes populációból befogott egyedek kihelyezésével történhet

Az összes célterületen a pályázathoz minimum 30% önrészt kell vállalni.

Egy pályázaton belül csak egy célkitűzés pályázható, de a támogatás igénylésére jogosultak több pályázatot is benyújthatnak. Egy jogosult egy célkitűzéssel kapcsolatban csak egy pályázatot adhat le.

 

6. Nem támogatható tevékenységek

a vadászatra jogosult rendes gazdálkodásába tartozó vadgazdálkodási és vadászati célú tevékenység, különösen:

 • vadtakarmány vásárlás,
 • saját takarmány előállítás,
 • vadkárelhárító-kerítés építés,
 • vadászati berendezések építése,
 • klasszikus – monokultúrás – vadföldművelés (szántóföldi gazdálkodás) anyag- és munkadíja.
 • növényvédőszerek és műtrágya vásárlása.
 • kutatási tevékenység,
 • szakértői tevékenység,
 • tervezői tevékenység,
 • projektmenedzsment tevékenység,

Az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos költségek a támogatás terhére nem számolhatók el.

 

7.Elszámolható/ nem elszámolható költségek:

A pályázati adatlapon a Pályázónak részletes költségtervet kell benyújtania.

A pályázat keretében kizárólag a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódó, az adott projekt megvalósításához feltétlenül szükséges, szakmailag indokolt, az elszámolhatóság feltételeinek megfelelő költségekre igényelhető támogatás.

Tervezhető és elszámolható költségek:

A, beruházási költségek:

– eszközbeszerzések költségei (új eszközök beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükségesek, kivéve Nem elszámolható költségek),

– élő vad beszerzés,

B, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

 • bérmunka,
 • igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás,
 • műszaki jellegű szolgáltatások igénybe vétele.

Nem elszámolható költségek:

támogatás terhére nem elszámolható költségek:

 • tartalék,
 • Áfa,
 • saját teljesítés,
 • bérek, bérjellegű költségek és járulékaik,
 • útiköltség, kiküldetési költség,
 • adminisztrációs költség, illetve irodaköltség,
 • korábban beszerzett készlet,
 • egyes juttatások esetén a kifizetőt terhelő adók,
 • vásárolt személygépjármű és munkagépek bekerülési értéke,
 • korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 • elektronikai és informatikai eszköz bekerülési értéke,
 • eszközök amortizációja,
 • marketing költségek,
 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
 • azok a költségek, amelyekkel kapcsolatban akár a megvalósítás idején, akár utóellenőrzés során megállapítható, hogy a Kedvezményezett olyan partnertől vásárolt terméket, szolgáltatást, amellyel érdekeltségi kapcsolatban áll,
 • olyan együttműködési szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem adnak hozzá értéket (pl. projektvezetés és asszisztencia),
 • bírságok, kötbérek és perköltségek,
 • pénzügyi díjak (pl. pénzforgalmi költségek általában, veszteségek, hiteltúllépés költsége, számlavezetéssel kapcsolatos költségek, biztosítási díjak stb.),
 • kamattartozás, késedelmi kamat,
 • általános működési költség, rezsiköltség,
 • pályázatírás költsége,
 • jogi tanácsadás, ügyvédi megbízási díj,
 • más támogatási keretből már finanszírozott tételek,
 • pénzjutalmak, díjak, önkéntesek díjazásának költségei.

Elszámolással kapcsolatos kötelezettségek:

 • a támogatást a támogatott tevékenységen kívül más tevékenységek finanszírozására nem fordítja;
 • külön költségelszámolást vezet a támogatás egyéb gazdasági és nem gazdasági tevékenységei közötti bármilyen átvezetésének elkerülése érdekében;
 • a művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitesen igazoló eredeti dokumentumok (számla, kapcsolódó bankszámlakivonatok, teljesítésigazolás stb.) nyilvántartásában elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre állnak.
 • a támogatott tevékenységek megvalósításában általa igénybevett közreműködő vállalkozásokat egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kialakított valódi versenyeztetésen alapuló eljárás keretében választja ki- igazolja, hogy  a közreműködő vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ellenérték teljes mértékben megfelel az aktuálisan elérhető piaci áraknak;
 • valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük;
 • a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell.

Konzorciumi pályázat esetén a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása nem megengedett.

8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 30.

9. A pályázat formai és tartalmi követelményei

 A támogatás kifizetése:

A támogatás kifizetésének feltétele a támogatási szerződésben rögzítettek elfogadása. A támogatás folyósítása a szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően 2018.

március 31-ig történik meg (konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezető, illetve a konzorcium tagjainak bankszámlájára az általuk megvalósítandó projektrész alapján).

 10. A támogatás felhasználásának feltételei 

 • az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra és a szerződéssel elfogadott (módosított), a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
 • a támogatás a támogatási szerződésben rögzített időszakban felmerülő költségekre használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatási szerződésben foglalt projekt-befejezési határidő;
 • a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a Kedvezményezett nevére és székhelyére kell kiállítani;
 •  a nettó 100.000,- forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
 •  a nettó 300.000 forint összeghatárt meghaladó összegű számlák csak bankon keresztül történő kiegyenlítéssel számolhatók el a támogatás terhére;

Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share