Aktuális pályázatok

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása – FELFÜGGESZTVE

 

50 Mrd Ft, az állattartó telepek, gazdaságok fejlesztésére, környezetbarát technológiák alkalmazására, új korszerű állattartó telepek létrehozására

Török Zoltán pályázati szakértőÁllattartó telepeknek és gazdaságoknak


Kérj ingyenes pályázati konzultációt a lap alján! 

 

 

A felhívás indokoltsága és célja

A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.

A rendelkezésre álló forrás

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – keretösszege: 34 Mrd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 10 Mrd Ft.

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 6 Mrd Ft.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 50 Mrd Ft.

A felhívás indokoltsága és célja

A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 Önállóan támogatható tevékenységek

5 db célterület esetében

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:
 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

. Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak valamennyi célterület kapcsán (a 11. pont kivételével):

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával: szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.
 3. Projekt előkészítés:
 4. Mérnöki feladatok;
 5. Projektmenedzsment;
 6. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 7. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés
 8. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 9. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint)
 10. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 11. Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az alábbi célterületi bontás szerint:

1.célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:

–  Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

–  Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.

2.célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése

célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:

– Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

3.célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:

–  Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

–  A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

–  Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

4.célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:

– Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

– A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek

–  Erőgépek beszerzése.

–  A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet keretében támogatott tevékenységek.

Műszaki és szakmai elvárások

– Trágyatároló építése kizárólag új állattartó telep létesítése esetén támogatott.

– Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

– Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.

– Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak az Annex I. termék, valamint a keletkező melléktermék lehet.

– Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia-előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.

Mérföldkövek: A projekt végrehajtása során legalább 1, legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy ha erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származzon. A tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

2020.október 1. naptól 2021. február 1.

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

A támogatás formája, mértéke, összege

a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege

az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft,

a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft,

a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft,

és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

b. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

c. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, fenntartási kötelezettség

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartás: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig

Előleg igénylése: maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

 

Költségtípus

 

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b és c pont szerint) 5%

ebből:

·        közbeszerzési eljárások

lefolytatása

·        tájékoztatás, nyilvánosság

·        műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve Mérnökök Szövetsége költségeit a Tanácsadó Nemzetközi (FIDIC) mérnök

·         könyvvizsgálat

·        projektmenedzsment

 

1%

 

0,5%

1%

 

 

0,5%

2,5%

 

Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés (a Felhívás 3.1.2.7. pont, illetve az 5.5. d pont szerint) 15 %

ebből:

· terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)

 

2 %

Termény-, takarmány, illetve alomszalma tárolók kialakítása

10%, de legfeljebb nettó 100 000 000 Ft

 

Telepirányítási- és egyéb rendszerek telepítése a Felhívás 3.1.2.8. pontja alapján 5%
Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése a Felhívás 3.1.2.9. pontja alapján 10 %
Szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése a Felhívás 3.1.2.10. pontja alapján.

nettó 50 000 000 Ft

 

Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 3.1.2.11. pontja alapján 25 %

 

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

 

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


 

Adatkezelési szabályzat


Share